IVA uitkering

De IVA uitkering is een inkomensvoorziening voor Volledig Arbeidsongeschikten en is een onderdeel van de WIA, de wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen.

De WIA wordt door het UWV gecoördineerd en regelt inkomen voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden. Het bestaat uit de IVA uitkering voor volledig arbeidsongeschikten en de WGA uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Verplicht voor werknemers

De WIA is een verplichte verzekering voor werknemers. Indien de werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt kan hij/zij op de WIA aanspraak maken.

Voorwaarden IVA uitkering

De IVA uitkering kent een aantal verplichtingen waar de volledig arbeidsongeschikte werknemer aan moet voldoen. Zo dient u de volledige wachttijd arbeidsongeschikt te zijn geweest. Ook dient u minimaal 80% arbeidsongeschikt te zijn verklaard door het UWV, met geen uitzicht op verbetering op de korte termijn. U bent aldus duurzaam en volledig arbeidsongeschikt en mag ook niet uitgesloten zijn van recht op een IVA uitkering. Dat laatste kan zo zijn als u gedetineerde bent, 65 jaar oud wordt of in het buitenland woonachtig bent.

Hoogte van uw IVA uitkering

Net als vele andere uitkeringen (zoals WW of WGA) is het uitgekeerde bedrag gelijk aan 70% van uw genoten maandloon op het moment dat u arbeidsongeschikt raakte.

Einde van uw IVA uitkering

De IVA uitkering stopt in die gevallen dat u weer meer aan het werk kan vanwege verbeterde gezondheid, of anders stopt de uitkering zodra u 65 wordt. Vanaf dat moment komt u in aanmerking voor de AOW uitkering.